REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ  GALAXY SPA&WELLNESS

Ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 zostają wprowadzone dodatkowe zasady korzystania ze strafy SPA&Wellness:

Strefa Wellness: basen, sauna sucha i jacuzzi dostępne dla gości w godz 08:00 - 22:00
W strefie Wellness może przebywać jednocześnie 16 osób.
W jacuzzi może przebywać maksymalnie 1 osoba lub osoby wspólnie zamieszkujące pokój.

 

1.      Godziny otwarcia obiektu Galaxy  SPA&Wellness: poniedziałek - niedziela 8.00 - 22.00. Galaxy SPA&Wellness może zmienić godziny otwarcia w wypadku prowadzenia na terenie obiektu prac serwisowych lub remontowych. Galaxy SPA&Wellness zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia obiektu lub jego poszczególnych części.
2.      Zakup biletu  wstępu  do  strefy  Galaxy SPA&Wellness  lub/i  zakup  innych  usług  z oferty Galaxy SPA&Wellness, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Galaxy SPA&Wellness, oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3.      Osoby przebywające na terenie strefy Galaxy SPA&Wellness zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4.      Do skorzystania z usług świadczonych przez Galaxy SPA&Wellness uprawnieni są Goście, którzy wykupili jednostkową usługę lub usługi, albo wstęp do strefy Galaxy SPA&Wellness, a także Goście, którzy legitymują się wskazanymi w niniejszym Regulaminie karnetem lub/i bonem podarunkowym. Uprawnienie do korzystania z usług ogranicza się do tych usług, do których zostało ono nabyte.

5.      Na zabieg najlepiej przyjść 5 min przed jego rozpoczęciem. Spóźnienie na zabieg odbywa się kosztem przewidzianego czasu zabiegu.

6.      W przypadku niestawienia się na zarezerwowane zabiegi (bez odwołania  min.  1  godzinę   wcześniej)   będzie   pobierana  opłata  w wysokości 50% wartości zamówionej usługi.

7.      Młodzież do lat 18 może korzystać z zabiegów tylko za zgodą rodziców lub opiekunów.

8.      Małe dzieci i niemowlęta korzystające ze strefy basenowej muszą mieć założone specjalne pieluchy do wody.

9.      Wszystkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotom.

10.    Pobyt na terenie obiektu służy wypoczynkowi. Goście obowiązani są do kulturalnego zachowania się i nie zakłócania spokoju innym Gościom.

11.    Nie będą wpuszczane na teren strefy Galaxy SPA&Wellness osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie lub  niezgodnie   z   normami   zachowania   przyjętymi w tego typu obiektach.

12.    Na terenie obiektu zakazane jest: palenie papierosów i zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie szklanych przedmiotów, wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, załatwianie potrzeb fizjologicznych do wody. W razie niezastosowania się do powyższych zakazów, na polecenie pracownika strefy Galaxy SPA&Wellness, osoba łamiąca zakaz zobowiązana jest opuścić strefę oraz ponieść koszty niezbędnych napraw lub uzdatniania wody.

13.    Prowadzący strefę Galaxy SPA&Wellness, w celu zapewnienia należytego porządku, bezpieczeństwa oraz sprawnego funkcjonowania strefy, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych na terenie strefy i/lub wstępu na teren strefy.

14.    Każdy gość korzystający z zabiegów zobowiązany jest do wypełnienia karty konsultacyjnej przed zabiegiem w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań do jego wykonania.

15.    Pracownicy strefy Galaxy SPA&Wellness mają prawo odmówić wykonania zabiegu w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do jego wykonania.

16.    Za usługi świadczone przez Galaxy SPA&Wellness istnieje  możliwość dokonywania płatności gotówką lub kartą płatniczą w walucie PLN lub Euro.

17.    Pracownicy Galaxy SPA&Wellness są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Gościa niestosownym lub nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje.

18.    Bez zgody Dyrektora Galaxy SPA&Wellness zabronione jest prowadzenie na terenie obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych wobec Galaxy SPA&Wellness świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.

19.    Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Kierownikowi Galaxy SPA&Wellness.

20.    W przypadku uszkodzenia przedmiotów, bądź urządzeń stanowiących wyposażenie strefy, Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo po oszacowaniu straty.

21.    W przypadku zanieczyszczenia wody przez Gości, zobowiązani będą do zwrotu kosztów jej uzdatniania lub innych działań podjętych przez pracowników Galaxy SPA&Wellness w celu przywrócenia możliwości korzystania ze strefy.

22.    Galaxy SPA&Wellness nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach, spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie strefy albo nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

23.    Dbając o komfort Gości korzystających ze strefy Galaxy SPA&Wellness  zastrzegamy sobie prawo wpuszczania maksymalnie 16 osób na strefę wellness (basen, sauny, jacuzzi).

24. 
Woda w basenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (D.U. poz. 2016). Parametry fizykochemiczne wody na pływalni odpowiadają wymaganiom wody w nieckach basenowych udostępnionych wyłącznie dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej lat 3.
25. Część basenowa, jacuzzi, wraz z saunami podlegają corocznemu obowiązkowemu przeglądowi, podczas którego są nieczynne dla gości. Aktualna informacja o terminie przeglądu dostępna jest w recepcji strefy Galaxy SPA&Wellness oraz na stronie www.galaxyhotel.pl
26.    Zmiany Regulaminu, oraz cennika Galaxy SPA&Wellness podaje się do  wiadomości  poprzez   wywieszenie ich   zmodyfikowanej   treści  w recepcji srefy Galaxy SPA&Wellness oraz opublikowanie na stronie internetowej.

27.    Aktualny Regulamin jest dostępny w każdej recepcji obiektu.