REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu zwraca się z prośbą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, co pozwoli na zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu.

§1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Za Gościa hotelowego uważa się każdą osobę zatrzymującą się w Hotelu, która zawarła umowę ho­telową lub wniosła rzeczy, co pozwala domniemywać, że zamierza zawrzeć umowę z Hotelem.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji Hotelu do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 2. W miarę możliwości, pobyt zostanie przedłużony.

§3

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju wyłącznie od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regu­lamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości, lub funkcjonowanie obiektu. Hotel może odmówić także świadczenia usług Gościom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
 4. Hotel przyjmuje zwierzęta za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu w momencie rezerwacji.

§4
 

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co pozwoli na natychmiastową reakcję.
 2. Hotel zapewnia:
   a. warunki pełnego wypoczynku Gościa
   b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy danych osobowych
   c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
   d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę
   e. sprawną pod względem technicznym obsługę (w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożymy starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób wyeliminować niedogodności)

§5

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami). Hotel odmawia przyjęcia rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do wielkości lub standardu obiektu mają zbyt dużą wartość bądź zajmują dużo miejsca.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§6

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie może zakłócać pobytu innych osób. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. W przypadku powtarzającego się uciążliwego zachowania, Hotel może zawiadomić o nim policję.

§7

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Gośc powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystapieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Spis i cennik wyposażenia jest do wglądu w recepcji Hotelu.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach palących się świec, własnych grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, które nie stanowią wy­posażenia pokoju. W przypadku niezastosowania się Gościa do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, skutkującego uruchomieniem alarmu przeciwpożarowego lub interwencją straży pożarnej, Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami uruchomienia alarmu lub interwencji straży pożarnej oraz innymi kosztami operacyjnymi, według obowiązujących cenników straży pożarnej lub dostawcy systemu przeciwpożarowego.
 5. Palenie na terenie obiektu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Hotel posiada pokoje dla osób palących. W przypadku złamania zasad regulaminu obowiązuje opłata 250 zł.

§8

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione po wyjeździe w pokoju hotelowym, będą odesłane na życzenie Gościa na jego koszt i wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przed­mioty przez 3 miesiące. Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych.

§9

Niniejszy regulamin został sformułowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny.