BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Przed rozpoczęciem wypoczynku, prosimy zapoznać się z niżej podanymi zasadami postępowania w przypad­ku pożaru, alarmu pożarowego lub ogłoszenia ewakuacji. Prosimy, by nie odkładali Państwo przeczytania tych informacji na później, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy okażą się one przydatne.

 1. Po wejściu do pokoju należy zapoznać się z planem ewakuacyjnym umieszczonym na drzwiach wejściowych. Dzięki niemu dowiecie się Państwo, gdzie znajduje się najbliższe wyjście ewakuacy­jne, jak rozmieszczone są klatki ewakuacyjne na piętrze, a także gdzie znajdują się hydranty przeciw­pożarowe, gaśnice oraz ręczne ostrzegacze pożarowe.
 2. Kiedy usłyszycie Państwo alarm pożarowy lub komunikat ewakuacyjny, proszę natychmiast opuścić pokój, upewniając się, że drzwi do niego zostały zamknięte.
 3. Po opuszczeniu pokoju należy udać się do najbliższych, oznakowanych drzwi oraz klatek ewakuacy­jnych, a następnie zachowując spokój opuścić budynek Hotelu.
 4. W przypadku gwałtownego zadymienia drogi ewakuacyjnej, proszę poruszać się w pozycji pochy­lonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, osłaniając jednocześnie wilgotną chustką usta. Podczas ewakuacji przemieszczajcie się Państwo wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ucieczki.
 5. Ewakuując się z budynku nie należy kierować się do wind, gdyż te, w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego lub ewakuacji zjeżdżają automatycznie na parter i pozostają tam do odwołania alarmu.
 6. W czasie ewakuacji proszę nie wracać do pokoju hotelowego po rzeczy osobiste, gdyż toksyczne dymy i gazy mogą zagrozić Państwa życiu i zdrowiu.
 7. Należy zachować spokój i postępować zgodnie z komunikatem ewakuacyjnym oraz z poleceniami pracowników Hotelu.

Uwaga:

Alarm pożarowy, sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym. Alarm ten wywoływany jest automatycznie z chwilą wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożarowej. Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywa­jącego się z pomieszczenia lub wyczuwalnego zapachu spalenizny, natychmiast (dostępnymi środkami) należy powiadomić Recepcję Hotelu, a w razie konieczności inne osoby przebywające w pokojach na Państwa piętrze. Jeżeli jedynym dostępnym środkiem alarmowania o pożarze na piętrze hotelowym jest przycisk ręcznego os­trzegacza pożarowego, nie wahajcie się Państwo go użyć. Jeżeli z uwagi na swoją niesprawność lub stan zdro­wia macie Państwo wątpliwości jak zachować się po ogłoszeniu alarmu pożarowego lub komunikatu ewakua­cyjnego, proszę skontaktować się z Recepcją.

Zabrania się:

 1. Palenia tytoniu w łóżkach oraz miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia.
 2. Rzucania zapałek i niedopałków papierosów za okna, na podłogę, do kosza na śmieci.
 3. Przechowywania w pokojach mieszkalnych materiałów i płynów wybuchowych.
 4. Używania w pokojach mieszkalnych własnych sprzętów mogących stwarzać zagrożenie pożarowe: palące się świece, żelazka do prasowania, grzałki elektrycznej, urządzeń do gotowania i ogrzewania.
 5. Pozostawiania na oknach przedmiotów ze szkła.
 6. Zastawiania drzwi wejściowych i przejść walizkami lub innymi przedmiotami.
 7. Przykrywania konwektorów znajdujących się w pokojach w celu suszenia garderoby.
 8. Samowolnego przenoszenia sprzętu przeciwpożarowego.

Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju, czy też innego pomieszczenia, usilnie prosimy o:

 1. Sprawdzenie, czy nie tlą się niedopałki papierosów.
 2. Wyłączenie radia, telewizora i zgaszenie światła.
 3. Sprawdzenie, czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru z jakichkolwiek innych przyczyn.

W przypadku pożaru należy:

 1. Możliwie jak najszybciej zaalarmować personel Hotelu.
 2. Nie otwierać zbędnych drzwi i okien.
 3. Zachować spokój, nie wywołując paniki.
 4. Do czasu przybycia Straży Pożarnej bezwzględnie podporządkować się osobie wyznaczonej z grona personelu hotelowego do pełnienia funkcji kierowniczej w akcji przeciwpożarowej, zaś z chwilą przy­bycia Straży prosimy podporządkować się dowódcy przybyłej jednostki.

Za przestrzeganie powyższych przepisów czyni się odpowiedzialnymi wszystkie osoby przebywające w Hote­lu. Winni niestosowania się do niniejszego regulaminu zostaną pociągnięci do odpowiedzialności sądowej na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351).

Uwaga:

 1. Ewakuujemy się tylko klatką schodową.
 2. Winda nie jest przystosowana do ewakuacji.
 3. Wyjście awaryjne, wyraźnie oznakowane, znajduje się obok windy.
 4. Jeżeli wymagacie Państwo szczególnej opieki, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Recepcji Hotelu.